KTI Vertailupalvelut

– lisäarvoa kiinteistöjohtamiseen benchmarkingilla ja analyysilla

KTI Kiinteistöindeksi

Kiinteistöindeksi on kiinteistösijoittajan työkalu kiinteistösijoitussalkun kannattavuuden mittaamiseen ja vertailuun. Kiinteistöindeksi mittaa suorien kiinteistösijoitusten kokonaistuottoa, joka muodostuu vuotuisesta nettotuotosta ja arvonmuutoksesta. Vuonna 2020 suomalaisten kiinteistösijoitusmarkkinoiden keskimääräinen kokonaistuotto oli 3,0 %.

Kiinteistöindeksiä voit käyttää:


 • oman kiinteistösalkun tuottojen analysointiin ja vertailuun
 • kiinteistösijoitusstrategian määrittämiseen: allokaatiot, instrumentti- ja sektorivalinnat, investoinnit, realisoinnit jne.
 • kiinteistöjen arvonmääritykseen ja arvoihin vaikuttavien parametrien analysointiin
 • riskien analysointiin ja hallintaan
 • kiinteistösijoitusmarkkinoiden analysointiin
 • sijoittajaviestintään
 • kansainväliseen vertailuun: KTI Kiinteistöindeksi on yhdenmukainen MSCI:n eri maista laskemien kiinteistöindeksien kanssa (MSCI Nordic Countries Index, EUR)

 

Kiinteistöindeksi perustuu:


 • 29 instituutiosijoittajan, kiinteistösijoitusyhtiön ja -rahaston kiinteistökantaan
 • markkina-arvo 31,9 mrd €
 • markkinakattavuus 39 %
 • noin 2 500 kohdetta
 • kattaa kaikki kiinteistösektorit ja suurimmat kaupungit, yhteensä noin 100 osamarkkinaa
 • aikasarjaan vuodesta 1998

 

KTI Kiinteistöindeksipalvelu sisältää yrityskohtaisen, luottamuksellisen salkkuraportin, tulosten analyysitilaisuuden sekä kaikki tietokannasta tuotetut markkinatunnusluvut. Tiedot ovat joustavasti haettavissa ja analysoitavissa KTI Online -palvelussa.

KTI Vuokravertailu

Vuokravertailu on vuokranantajan työkalu vuokraustoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Vuokravertailu tuottaa tietoa osamarkkinakohtaisten vuokratasojen, sopimusehtojen, käyttöasteiden sekä vuokralaisten vaihtuvuuden analysointiin ja vertailuun. Palvelu tuotetaan toimisto-, liike- ja tuotannollisille tiloille sekä asunnoille. Vuokratasot lasketaan erikseen koko vallitsevasta vuokrasopimuskannasta ja viimeisen kuuden kuukauden aikana alkaneista uusista vuokrasopimuksista.

KTI:n Helsingin keskustaa kuvaavan toimistovuokraindeksin mukaan uusien sopimusten vuokratasot nousivat 0,4 prosenttia kevään 2020 ja kevään 2021 välisenä aikana.

Vuokravertailua voit käyttää:


 • vuokraustoiminnan menestyksen mittaamiseen ja seurantaan
 • vuokratasojen ja sopimusehtojen määrittämiseen
 • vuokraustoiminnan kassavirran parantamiseen ja vuokrasopimusehtojen optimointiin
 • vuokramarkkinoiden kehityksen seurantaan ja analysointiin
 • vuokraustoiminnan strategian määrittämiseen
 • investointi-, realisointi- ja allokaatiopäätöksiin sekä kiinteistöjen arvonmääritykseen

 

Toimitilojen vuokravertailu perustuu:


 • syyskuun alun poikkileikkausaineistoon 29 000 toimitilavuokrasopimuksesta
 • vuokrasopimuksiin 34 paikkakunnalla ja yli 600 osamarkkinalla
 • tietoihin vuokratasoista ja käyttöasteista käyttötarkoituksen, sijainnin, tilan koon, kiinteistön iän ja sopimuksen alkamisajankohdan mukaan jaoteltuna
 • puolivuosittain päivitettäviin uusien vuokrasopimusten tietoihin
 • aikasarjaan vuodesta 1992, josta laskettu mm. vuokraindeksi toimistovuokrien kehityksen seurantaan
 • Yllä mainitut tiedot perustuvat syksyn 2020 aineistoon.

 

Asuntojen vuokravertailu perustuu:


 • neljännesvuosittain kerättyyn sopimuskohtaiseen poikkileikkausaineistoon vapaan vuokramäärityksen asuntovuokrasopimuksista (kesäkuu 2021: 91 000 sopimusta)
 • asuntovuokrasopimuksiin 31 paikkakunnalla
 • tietoihin vuokratasoista ja käyttöasteista huoneistotyypin, sijainnin, rakennusvuoden, sopimuksen alkamisajankohdan ja rahoitusmuodon mukaan jaoteltuna
 • aikasarjaan vuodesta 1992, josta laskettu mm. vuokraindeksit uusien ja vallitsevien asuntovuokrien kehityksen seurantaan

 

KTI Vuokravertailupalvelu sisältää yrityskohtaisen, luottamuksellisen vertailuraportoinnin, tulosten analyysitilaisuuden sekä kaikki tietokannasta tuotetut markkinatunnusluvut. Tiedot ovat hyödynnettävissä monipuolisesti dynaamisessa KTI Online -työkalussa.

KTI Ylläpitokustannusvertailu

Ylläpitokustannusvertailu on kiinteistösijoittajan ja -managerin työkalu kiinteistöjen ylläpitokustannusten seurantaan ja optimointiin. Vuonna 2020 toimistokiinteistöjen toteutuneet ylläpitokustannukset olivat keskimäärin 4,63 €/htm²/kk.

Ylläpitokustannusvertailua voit käyttää:


 • kiinteistöjen ylläpitoon käytettyjen resurssien ja kustannusten optimointiin
 • kustannuksiin vaikuttavien tekijöiden analysointiin
 • markkinatasosta poikkeavien kustannusten kartoittamiseen
 • omien kiinteistöjen sekä markkinan kustannuskehityksen seurantaan
 • energian ja veden kulutuksen seurantaan ja vertailuun
 • palveluntuottajien ohjaamiseen ja palvelusopimusehtojen määrittämiseen
 • henkilöstön ja kumppaneiden palkitsemiseen

 

Ylläpitokustannusvertailu perustuu:


 • noin 1 500 asuinkiinteistön ja 500 toimitilakiinteistön (toimisto-, liike-, kauppakeskus-, teollisuus- ja varastokiinteistöt) toteutuneisiin ylläpitokustannus- ja kulutustietoihin
 • kiinteistön sijainnin, koon ja valmistumisvuoden mukaan luokiteltuihin aineistoihin
 • aikasarjaan vuodesta 2000

 

Yllä mainitut perustuvat kevään 2021 aineistoon.

KTI tuottaa vuosittain indeksit toteutuneiden ylläpitokustannusten seurantaan toimisto- ja asuinkerrostalokiinteistöille.

Ylläpitokustannusten ryhmittely noudattaa Kiinteistöyhteisön tilipuitetta (Tikkanen Tapio, 4. uudistettu painos, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2007) eli ns. kiinteistökaavaa: 1. Hallinto, 2. Käyttö ja huolto, 3. Ulkoalueiden hoito, 4. Siivous, 5. Lämmitys, 6. Vesi ja jätevesi, 7. Sähkö ja kaasu, 8. Jätehuolto, 9. Vahinkovakuutukset, 10. Vuokrat (tontti), 11. Kiinteistövero, 12. Muut hoitokulut, 13. Korjaukset + Aktivoinnit.

KTI Ylläpitokustannusvertailupalvelu sisältää yrityskohtaisen, luottamuksellisen vertailuraportin, tulosten analyysitilaisuuden sekä kaikki tietokannasta tuotetut markkinatunnusluvut. Tiedot ovat joustavasti haettavissa ja analysoitavissa myös KTI Online -palvelussa.

KTI Asiakastyytyväisyysvertailu

Asiakastyytyväisyysvertailu on kiinteistösijoittajan ja -managerin työkalu vuokralaisten tyytyväisyyden ja asiakaskokemuksen mittaamiseen ja vertailuun. Palvelu mittaa vuokralaisen tyytyväisyyttä tilan ominaisuuksiin, vuokranantajaan tai tämän edustajaan sekä vuokrasuhteeseen sisältyviin palveluihin.

Asiakastyytyväisyysvertailua voit käyttää:


 • asiakkuuksien johtamiseen ja asiakasuskollisuuden parantamiseen
 • vuokraustoiminnan kehittämiseen
 • asiakastyytyväisyyden mittaamiseen ja vertailuun kilpailijoihin nähden
 • palveluntuottajien ohjaamiseen ja palkitsemiseen
 • henkilöstön palkitsemiseen
 • omien tilojen, palvelujen ja asiakasrajapinnan johtamisen kehityskohteiden tunnistamiseen
 • sisäiseen ja ulkoiseen viestintään, asiakasvuorovaikutukseen, imagon vahvistamiseen

 

Toimitilojen asiakastyytyväisyysvertailu perustuu:


 • 19 vuokranantajan aineistoihin
 • yhteensä 2457 puhelinhaastatteluun, joissa vastausprosentti keskimäärin 72 %
 • palautteisiin, jotka on kerätty 1832 toimisto-, 484 liike-, 90 tuotannollisen ja 51 muun tilan vuokralaisilta

 

Asuntojen asiakastyytyväisyysvertailu perustuu:


 • 4 vuokranantajan aineistoihin
 • yhteensä 3930 asukaspalautteeseen
 • palaute on kerätty lomake- ja nettikyselyn yhdistelmänä

 

Yllä mainitut tiedot perustuvat vuoden 2018 osallistujamääriin ja aineistoihin. KTI Asiakastyytyväisyysvertailupalvelu sisältää yrityskohtaisen, luottamuksellisen vertailuraportin sekä tulosten analyysitilaisuuden. Tiedot ovat joustavasti haettavissa ja analysoitavissa myös KTI Online -palvelussa.

KTI Yritysvastuuanalyysi

Yritysvastuuanalyysia voit käyttää:


 • toiminnan arviointiin, kehittämiseen ja analysointiin organisaation omien tunnuslukujen ja benchmarkingin kautta
 • koko kiinteistötoimialan yhteiskunnallisen merkityksen ja vastuullisuuden arvioimiseen
 • tavoitteiden asettamiseen mm. johtamisjärjestelmien, tunnuslukujen ja raportoinnin kehittämiselle
 • kiinteistöliiketoiminnan keskeisten yritysvastuun tunnuslukujen analysointiin
 • ulkoiseen viestintään, omaan seurantaan ja raportointiin sekä toiminnan kehittämiseen
  • lisäksi organisaatio saa näkyvyyttä Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta -katsauksessa

 

Yritysvastuuanalyysi perustuu:


 • Kiinteistösijoittajille soveltuvaan kotimaiseen KTI-RAKLI Yritysvastuuraportointisuositukseen, joka ottaa huomioon suomalaisten kiinteistömarkkinoiden erityispiirteet ja -tarpeet ja on linjassa kansainvälisten järjestelmien (mm. GRI, INREV Sustainability Reporting Recommendations, EPRA Sustainability BPR, GRESB) kanssa.
 • Suosituksessa on määritetty näkökulmat, sisällöt ja laskentakaavat keskeisille mittareille ja tunnusluvuille, mikä mahdollistaa tietojen vertailukelpoisuuden eri toimijoiden välillä.
 • Keskeisiä näkökulmia ovat:
  • kiinteistöliiketoiminnan rahavirrat, verojalanjälki, tilojen käyttöaste, vaihtuvuus
  • asiakkaat, henkilöstö, työllistävyys, yhteiskunnallinen toiminta
  • energia, CO2 -päästöt, vesi, jätteet
KTI Kauppakeskusvertailu

Kauppakeskusvertailu on kauppakeskusjohtamisen ja -sijoittamisen työkalu. Palvelu seuraa ja vertailee mm. kauppakeskusten kuukausitason kävijämääriä ja toimialakohtaisia myyntejä, käyttöasteita, vuokria, OCR (Occupancy Cost Ratio) -lukuja, tuottoja, ylläpitokustannuksia sekä energiankulutusta. Palvelun sisältö on kehitetty yhdessä Suomen Kauppakeskusyhdistyksen sekä alan toimijoiden kanssa.

Kauppakeskusvertailua voit käyttää:


 • kauppakeskusliiketoiminnan strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen
 • kauppakeskuksen kävijämäärän ja toimialakohtaisen myynnin sekä käyttöasteen kehityksen seurantaan ja vertailuun
 • kauppakeskuksen vuokraustoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen
 • vuokra- ja OCR -tasojen (vuokran osuus liikevaihdosta) toimialakohtaiseen analysointiin
 • vuoden aikana toteutuneiden kauppakeskuksen tuottojen, ylläpitokustannusten ja energiankulutuksen tarkasteluun ja tavoitteiden asettamiseen
 • sisäiseen ja ulkoiseen viestintään, vuokralaiskommunikaatioon, imagon vahvistamiseen

 

Kauppakeskusvertailu perustuu:


 • tietoihin 40 kauppakeskuksesta, lähes 80 % kauppakeskusten kokonaisalasta
 • kauppakeskuksen sijainnin, koon ja tyypin perusteella tehtäviin ryhmittelyihin, jotka mahdollistavat oman kauppakeskuksen vertaamisen soveltuvaan vertailuryhmään
 • aikasarjaan vuodesta 2013 (kävijämäärät ja myynnit vuodesta 2011)
KTI Kuntien kiinteistöjen tunnusluvut

KTI:n kunnille tarjoama Kuntien tunnusluvut -vertailu mittaa ja vertailee ylläpitokustannuksia, eko- ja energiatehokkuutta sekä tilankäytön tehokkuutta. Vertailussa on mukana päiväkoti- ja koulukiinteistöt, mukaan lukien monikäyttökohteet. Palvelu toteutetaan joka toinen vuosi.

Vuoden 2021 vertailuun osallistui 13 kuntaa: Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Kokkola, Kuopio, Lahti, Porvoo, Riihimäki, Savonlinna, Seinäjoki, Tampere, Vaasa ja Vantaa.

Kuntien tunnusluvut -vertailua voit käyttää:


 • vuoden aikana toteutuneiden ylläpitokustannusten, energiankulutuksen ja tilankäytön tehokkuuden tarkasteluun ja tavoitteiden asettamiseen
 • oman ja muiden kuntien kiinteistöjen kehityksen seurantaan ja toiminnan analysointiin sekä päätöksenteon tueksi
 • markkinatasosta poikkeavien kustannusten paikallistamiseen ja niihin vaikuttamiseen

 

Kuntien tunnusluvut -vertailu perustuu:


 • tietoihin noin 1100 kiinteistöstä
 • kulueräkohtaiseen tarkasteluun, jossa käyttö ja huolto, ulkoalueiden hoito, lämmitys, vesi, sähkö, jätehuolto, muut hoitokulut ja korjaukset, lisäksi erillisenä osa-alueena siivous
 • kulueräkohtaiset kustannukset jaotellaan esim. kiinteistöjen koon, sijainnin ja muiden merkittävien ominaisuuksien perusteella
 • aikasarjaan vuodesta 2008

 

Yllä mainitut tiedot perustuvat vuoden 2021 aineistoon.

Lisätietoja:

Pia Louekoski
Johtaja, myynti
puh. 0400 959 634
pia.louekoski(a)kti.fi

×