Markkinainformaatio

– ajantasaiset kiinteistömarkkinatiedot helposti hyödynnettävässä muodossa

Kiinteistösijoitusten tuotto- ja arvotiedot

KTI Kiinteistöindeksi mittaa suorien kiinteistösijoitusten kokonaistuottoa, joka muodostuu vuotuisesta nettotuotosta ja arvonmuutoksesta. Palvelu sisältää myös runsaasti nettotuottoa ja arvonmuutosta selittäviä muuttujia, mm. vuokratasot, ylläpitokustannukset, käyttöasteet, nettotuottovaatimukset, aktivoinnit sekä markkina-arvot kiinteistösektoreittain ja alueittain.

Kiinteistöindeksin markkinatietoa voit käyttää:


 • markkina-analyyseissä
 • arvonmäärityksessä
 • allokaatio-, investointi- ja realisointipäätöksissä
 • riskien analysoinnissa ja hallinnassa
 • kansainvälisessä vertailussa

 

Kiinteistöindeksi perustuu:


 • 26 instituutiosijoittajan, kiinteistösijoitusyhtiön ja -rahaston kiinteistökantaan
 • markkina-arvo 27,5 mrd €
 • markkinakattavuus 36 %
 • noin 2 200 kohdetta
 • kattaa kaikki kiinteistösektorit ja suurimmat kaupungit, yhteensä noin 100 osamarkkinaa
 • aikasarja vuodesta 1998

 

Pääset hyödyntämään tätä tietoa seuraavissa muodoissa:

 • KTI Online / Markkinatietojen haku, web-pohjainen joustava tunnuslukujen haku omien hakukriteerien mukaan valmiiksi lasketuista osamarkkinoista omilla käyttäjätunnuksilla
 • Tunnuslukukooste (Excel)
Asunto- ja toimitilavuokratiedot

KTI tarjoaa tietoa vuokramarkkinoiden, vuokratasojen, sopimusehtojen, käyttöasteiden sekä vuokralaisten vaihtuvuuden analysointiin. Tietoa tuotetaan osamarkkinakohtaisesti toimisto-, liike- ja tuotannollisille tiloille sekä asunnoille. Vuokratasot lasketaan erikseen koko vallitsevasta vuokrasopimuskannasta sekä viimeisen kuuden kuukauden aikana alkaneista uusista vuokrasopimuksista. Tiedot ovat hyödynnettävissä monipuolisesti dynaamisessa KTI Online -työkalussa.

Vuokratietoa voit käyttää:


 • vuokramarkkinoiden kehityksen seurantaan ja analysointiin
 • kiinteistöarviointiin
 • investointianalyyseihin ja kohteiden kehittämiseen
 • omien vuokrasopimusten vertailuun ja kassavirran parantamiseen
 • vuokraustoiminnan strategian määrittämiseen
 • vuokrasopimusten optimointiin sopimusneuvotteluissa

 

Toimitilavuokratiedot perustuvat:


 • syyskuun alun poikkileikkausaineistoon 29 000 toimitilavuokrasopimuksesta
 • vuokrasopimuksiin 34 paikkakunnalla ja yli 600 osamarkkinalla
 • tietoihin vuokratasoista ja käyttöasteista käyttötarkoituksen, sijainnin, tilan koon, kiinteistön iän ja sopimuksen alkamisajankohdan mukaan jaoteltuna
 • puolivuosittain päivitettäviin uusien vuokrasopimusten tietoihin
 • aikasarjaan vuodesta 1992, josta laskettu mm. vuokraindeksi toimistovuokrien kehityksen seurantaan
 • Yllä mainitut tiedot perustuvat syksyn 2020 aineistoon.

 

Asuntovuokratiedot perustuvat:


 • neljännesvuosittain kerättyyn sopimuskohtaiseen poikkileikkausaineistoon vapaan vuokramäärityksen asuntovuokrasopimuksista (kesäkuu 2021: 91 000 sopimusta)
 • asuntovuokrasopimuksiin 31 paikkakunnalla
 • tietoihin vuokratasoista ja käyttöasteista huoneistotyypin, sijainnin, rakennusvuoden, sopimuksen alkamisajankohdan ja rahoitusmuodon mukaan jaoteltuna
 • aikasarjaan vuodesta 1992, josta laskettu mm. vuokraindeksit uusien ja vallitsevien asuntovuokrien kehityksen seurantaan
Ylläpitokustannustiedot

KTI tarjoaa kattavaa tietoa kiinteistöjen ylläpitokustannusten hallintaan ja analysointiin.

Ylläpitokustannustietoa voi käyttää:


 • kiinteistöjen toteutuneiden kustannus- ja kulutustietojen seurantaan ja analysointiin
 • investointianalyyseihin ja kiinteistöarvioihin
 • budjetointiin
 • kiinteistöjen ylläpitoon käytettyjen resurssien ja kustannusten optimointiin
 • palveluntuottajien ohjaamiseen
 • kustannusten markkinakehityksen seurantaan indeksien avulla

 

Ylläpitokustannukset jaetaan seuraaviin kuluryhmiin: 1. Hallinto, 2. Käyttö ja huolto, 3. Ulkoalueiden hoito, 4. Siivous, 5. Lämmitys, 6. Vesi ja jätevesi, 7. Sähkö ja kaasu, 8. Jätehuolto, 9. Vahinkovakuutukset, 10. Vuokrat (tontti), 11. Kiinteistövero, 12. Muut hoitokulut, 13. Korjaukset + Aktivoinnit.

Ylläpitokustannusvertailu perustuu:


 • noin 1 500 asuinkiinteistön ja 500 toimitilakiinteistön (toimisto-, liike-, kauppakeskus-, teollisuus- ja varastokiinteistöt) toteutuneisiin ylläpitokustannus- ja kulutustietoihin
 • kiinteistön sijainnin, koon ja valmistumisvuoden mukaan luokiteltuihin aineistoihin
 • aikasarjaan vuodesta 2000

 

Yllä mainitut tiedot perustuvat kevään 2021 aineistoon.

Pääset hyödyntämään ylläpitokustannustietoja seuraavissa muodoissa:

 • KTI Online / Markkinatietojen haku, web-pohjainen joustava tunnuslukujen haku omien hakukriteerien mukaan valmiiksi lasketuista osamarkkinoista omilla käyttäjätunnuksilla
 • Markkinaraportti (PDF)
Transaktioseuranta

KTI Transaktioseuranta on ajantasainen ja kattava analyysi- ja tietopaketti merkittävistä ammattimaisten toimijoiden tekemistä, yli miljoonan euron arvoisista kiinteistökaupoista. Palvelun tavoitteena on tarjota kootusti ja eri tavoin analysoituna kiinteistökauppoihin liittyvä informaatio, jota KTI kerää jatkuvasti mahdollisimman laajalti.

Transaktioseurantaa voi käyttää:


 • markkinatietona kiinteistöarvioinneissa ja erilaisissa analyyseissa
 • päätöksenteon tukena mm. investointipäätöksissä
 • valmiina esittelymateriaalina erilaisiin esityksiin

 

Transaktioseuranta perustuu:


 • Tietoihin ammattimaisten toimijoiden tekemistä, yli miljoonan euron arvoisista kiinteistökaupoista. KTI kerää tietoja laajasti mm. sijoittajilta, välittäjiltä, julkisista lähteistä ja MML:n rekisteristä. KTI:n tietokanta sisältää tietoja merkittävistä kaupoista Suomessa vuodesta 2001 alkaen sekä merkittävistä suomalaisten toimijoiden tekemistä kaupoista ulkomailla. Yhteensä tietokannassa on lähes 2 500 julkista kauppaa sekä lukuisia luottamuksellisia kauppoja, joiden tietoja hyödynnetään vain volyymilukujen laskennassa.
 • Tutustu Transaktioseurannan tarkempiin linjauksiin.

 

Pääset hyödyntämään transaktiotietoja seuraavissa muodoissa:

 • KTI Online / Markkinatietojen haku, web-pohjainen joustava tunnuslukujen haku omien hakukriteerien mukaan
 • Englanninkielinen kalvosarja / analyysipaketti (PowerPoint)
 • Listaus merkittävistä kaupoista sekä kauppahintojen keskilukuja kaupungeittain ja tilatyypeittäin (Excel)
 • Major Transactions -listaus (PDF) tuoreimmista, merkittävistä toimitilakaupoista

 

Katso tästä karttaesitys Helsingin ydinkeskustan merkittävistä kiinteistökaupoista Q1/2017-Q1/2019

Rakennushankeseuranta

KTI Rakennushankeseuranta on ajantasainen listaus merkittävistä toimitilojen ja vuokra-asuntojen rakennushankkeista, sisältäen uudisrakennukset ja merkittävät perusparannukset suurimmissa kaupungeissa.

Rakennushankeseurantaa voi käyttää:


 • markkinatietona erilaisissa analyyseissa
 • päätöksenteon tukena mm. investointipäätöksissä
 • valmiina esittelymateriaalina erilaisiin esityksiin

 

Rakennushankeseuranta perustuu:


 • KTI kerää tietoja rakennushankkeista laajasti mm. sijoittajilta, rakennusliikkeiltä, julkisista lähteistä ja RPT Docu Oy:n tietokannasta. KTI:n tietokanta sisältää tietoja merkittävistä rakennushankkeista Suomessa vuodesta 2007 alkaen.

 

Pääset hyödyntämään rakennushanketietoja seuraavissa muodoissa:

 • KTI Online / Markkinatietojen haku, web-pohjainen joustava tunnuslukujen haku omien hakukriteerien mukaan.
 • Englanninkielinen kalvosarja, joka pitää sisällään yhteenvetokalvoja hankkeiden kokonaisvolyymeista kaupungeittain, kiinteistötyypeittäin ja hankkeen vaiheen mukaan jaoteltuna. Lisäksi esitetään karttoja rakennushankkeista. (PowerPoint)
 • Listaus yksittäisistä rakennushankkeista pääkaupunkiseudulla ja muissa suurimmissa kaupungeissa kiinteistötyypin perusteella jaoteltuna. Hankkeet luokitellaan lisäksi suunnittelu- ja rakennusvaiheessa oleviin sekä viimeisen 12 kuukauden aikana valmistuneisiin. (Excel)
Markkinatietopalvelu

KTI Markkinatietopalvelu on ajantasainen tietopalvelu kiinteistömarkkinoiden ja kansantalouden keskeisistä muuttujista. Palvelun eri osiot kattavat lähes 100 kiinteistömarkkinoita ja kansantaloutta koskevaa muuttujaa, joita kerätään useilta eri tiedontuottajilta, ja päivitetään säännöllisesti tiedontuottajien julkaisuaikataulujen mukaisesti. Markkinatietopalvelun informaatiota voidaan käyttää esimerkiksi erilaisissa presentaatioissa tai omien analyysien pohjatietona. Palvelu on asiakkaan käytettävissä myös KTI Online -palvelussa käyttäjätunnuksin. Markkinatietopalvelu jakaantuu Perusosioon ja Alueosioon.

Markkinatietopalvelua voi käyttää:


 • kiinteistömarkkinoihin liittyvä keskeisin tieto yhdestä paikasta
 • aina ajantasainen kalvosarja lähtökohdaksi kiinteistömarkkinoihin liittyviin esityksiin
 • numerodata eri tiedoista omien analyysien pohjaksi

 

Markkinatietopalvelu perustuu:


 • KTI kerää tietoja jatkuvasti kotimaisilta ja ulkomaisilta yhteistyökumppaneilta
 • tietoja päivitetään säännöllisesti tiedon tuottajien julkaisuaikataulujen mukaisesti

 

Pääset hyödyntämään Markkinatietopalvelua seuraavissa muodoissa:

Perusosio sisältää:

 • Laajan kalvosarjan kaksikielisenä sekä suomeksi että englanniksi, kattaen noin 140 kalvoa ja lähes 100 muuttujaa, osa-alueina:
  • kansantalous
  • rakentaminen
  • kiinteistösijoitusmarkkinat, indeksit ja korot
  • tilamarkkinat
  • kiinteistösijoittajat
 • Excel-tiedostot yksittäisistä muuttujista

 

Alueosio sisältää:

 • Suomenkielisen kalvosarjan, osa-alueina:
  • kaupunginosakohtaista tietoa Suomen suurimpien kaupunkien keskeisiltä kiinteistöosamarkkinoilta (yhteensä noin 60 osamarkkinaa 17 suurimmasta kaupungista)
  • ennusteet suurimpien kaupunkien toimistojen vuokratasoista, käyttöasteista ja tilakannan muutoksesta
 • KTI:n toteuttaman Alueellisen toimitilabarometrin keskeiset tulokset

 

Lisätietoja:

Pia Louekoski
Johtaja, myynti
puh. 0400 959 634
pia.louekoski(a)kti.fi

×