Skip to content

Joulukuun KTI Kiinteistötietoisku: Digitalisaatio

Mitä?

KTI:n 25-vuotisjuhlavuoden viimeinen Kiinteistötietoisku käsittelee digitalisaatiota. Tietotekninen kehitys ja digitalisaatio ovat muuttamassa monien toimialojen vakiintuneita liiketoimintamalleja, rakenteita ja kilpailuasetelmia, ja kiinteistöala ei ole poikkeus tälle kehitykselle. Konkreettisia esimerkkejä käytännön digitalisaatiosta kiinteistöalan sisällä löytyy vuokrasopimusten laatimisesta tulevaisuuden kysynnän ennustamiseen tekoälyllä. Erilaisilta aloilta löytyy useita erilaisia esimerkkejä siitä, miten digitaaliset verkostot ja prosessit ovat luoneet perustan uusille ratkaisuille ja kokonaan uusille markkinoille. Aihe on erittäin laaja ja moniulotteinen ja tämän tekstin tarkoituksena on tuoda hieman valoa digitalisaation maailmaan suomalaisesta kiinteistösijoitusnäkökulmasta näin Slushin ja RecoTechin yhteydessä. Aiheen ajankohtaisuudesta kiinteistöalalla kertoo ehkä jotain se, että RecoTechiin ilmoittautuneiden lukumäärä oli kasvanut viime vuoden noin 400 ilmoittautuneesta noin tuhanteen tänä vuonna.

Miksi?

Digitalisaatiolla on useita ajureita, joista monet liittyvät (kiinteistöliike)toiminnan tehokkuuden lisäämiseen. Tehokkuutta voidaan toisaalta mitata monella eri tavalla – kustannussäästöillä, tiedon hyödyntämisen kasvattamisella, olemassa olevan tiedon kasvattamisella ja jakamisella, tiedon virheellisyyden minimoinnilla ja vastaavasti tiedon oikeellisuuden maksimoinnilla. Digitalisaatiolla voidaan myös tavoitella kasvua, innovaatiota tai resurssien tasapainoisempaa hyödyntämistä joko yksittäisen kiinteistön, salkun tai koko yhteiskunnan tasolla.

Pääomaintensiivisiä kiinteistöjä ja rakennuksia ei voi suoraan digitalisoida, mutta niiden käyttö ja johtaminen ovat digitalisaation myötä muuttumassa. Digitalisaatio johtaa myös resurssien uudelleenallokointiin ja raja-aitojen poistumiseen eri toimintojen ja toimijoiden välillä. Kiinteistöt palveluna tai infrastruktuurina vaikuttavat ensi tarkastelussa olevan kehitysjanan ääripäitä, toisaalta niitä voi tarkastella kolikon vastakkaisina puolina. Digitalisaatio voi osaltaan edistää alustan ja palvelun saattamista yhteen ja näin tarjota asiakkaalle relevantteja palveluita.

Miten?

Digitalisaatiota tapahtuu kiinteistöalan monilla eri alueilla rakennusprojektin suunnittelusta vuokraustoiminnan johtamiseen ja sijoitusstrategian toteuttamiseen. Rakennusprojektin suunnitteluprosessi on jo tänään käytännössä digitalisoitu, mutta erilaiset AR (Augmented reality) ja VR (Virtual reality) sovellukset ovat viemässä tätäkin prosessia uudelle digitalisaation tasolle. Vuokrasopimuksen voi myös tänään tehdä sähköisesti ilman fyysisiä sopimuspapereita ja erilaiset mobiilisovellukset ovat tuoneet uuden ulottuvuuden esimerkiksi kokoustilojen varaamiseen sekä oman organisaation että kolmansien osapuolten valikoimista. Tiedon hallintaan ja sen kulkemiseen on olemassa erilaisia digitaalisia ratkaisuja, mutta kuitenkin erilaiset raportointiin ja arvonmääritykseen liittyvät prosessit ovat edelleen yllättävän manuaalisia.

Uudet liiketoimintamallit ja -tavat ovat myös kiinteistöalalla murtaneet vakiintuneita arvoketjuja uuteen muotoon. Nimekkäimpiä esimerkkejä tästä ovat muun muassa WeWork toimistopuolella ja Airbnb asunto- ja hotellipuolella. Uudet liiketoimintamallit ovat edelleen kohtalaisen tuoreita konsepteja ja niiden pitkäaikaiset vaikutukset kiinteistöalan toimintatapoihin, kannattavuuteen ja riskienhallintaan selkiintyvät ajan myötä.

Jos tämän päivän tilannetta tarkastelee kiinteistöalan arvoketjun tai projektin aikajanan avulla, voimme usein todeta, että prosessin eri osa-alueet ovat osa-alueen sisällä integroituja, mutta osa-alueiden välillä on yleisesti katkoja. Tulevaisuudessa tiedon integraatio ja harmonisointi sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti tulevat viemään digitalisaatiota eteenpäin uusille tasoille. Tämä ei kuitenkaan tapahdu itsestään vaan se vaatii aktiivista työtä ja verkostoitumista vakiintuneiden toimintamuotojen tueksi.

KTI on osaltaan aktiivisesti edistänyt kiinteistöalan digitalisaatiota käytännössä osallistumalla vuoden 2018 aikana hallituksen KIRA-digi-kärkihankkeeseen, jonka päämääränä on kehittää ratkaisuja tiedon virtauttamiseen kiinteistö- ja rakennusalalla. KIRA-digi-ohjelman tukemana olemme kehittäneet automatisoidun tiedonsiirtoratkaisun, joka mahdollistaa tehokkaamman tiedonkulun alan sisällä. Kehitetty ratkaisu perustuu yhteisesti määriteltyyn tietomalliin ja tiedonsiirron rajapintamäärityksiin, ja sen kautta kiinteistösalkun ja yksittäisen kohteen perus- ja vuokrasopimustiedot virtaavat automaattisesti organisaatiosi ja yhteistyökumppaniesi – ja KTI:n – järjestelmien välillä. Tulevaisuudessa laajennamme palvelua kattamaan myös muita kiinteistöliiketoiminnan osa-alueita kuten kiinteistöjen tuotot ja ylläpitokustannukset.

Automatisoitu tiedonsiirto mahdollistaa uusia ja parempia KTI-palveluja, kuten vertailu- ja markkinatiedon ajantasaisemman päivityksen ja tiheämmän raportointivälin, ja vähentää tiedonvälityksessä tapahtuvia virheitä. Tieto kulkee tehokkaasti molempiin suuntiin ja vakiintuneen KTI API -palvelun avulla voimme toimittaa KTI-datan suoraan myös asiakkaan omiin järjestelmiin. Matti Heiskanen, Klaus Vesama ja Markus Steinby kertovat mielellään lisää siitä, miten pääsette toteuttamaan kiinteistöalan digitalisaatiota yhteistyössä kanssamme.

Lisätietoja: Matti Heiskanen, puh. 040 832 6698, matti.heiskanen(a)kti.fi, Klaus Vesama, puh. 050 520 6338, klaus.vesama(a)kti.fi ja Markus Steinby puh. 050 464 7587, markus.steinby(a)kti.fi.

      

Aiemmin ilmestyneisiin KTI Kiinteistötietoiskuihin voit tutustua KTI:n nettisivuilla.

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä