Skip to content

KTI Kiinteistötietoisku 3/2019: Kiinteistöjen ilmastovaikutukset ja niiden pienentämisen keinot

Mitä?

Vuonna 2015 solmitun Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 celsiusasteen. Tämä merkitsee voimakasta ja kiihtyvää tarvetta siirtyä vähähiiliseen talouteen. Vuonna 2018 KTI aloitti yhteistyön WWF:n kanssa tukeakseen suomalaisen kiinteistösektorin matkaa kohti Pariisin ilmastosopimuksen mukaista rakennuskantaa. Näistä lähtökohdista kehitettiin ammattimaisille kiinteistönomistajille uusi päästöraportointityökalu ilmastotavoitteiden toteutumisen seurantaan.

Miksi?

Ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävien tavoitteiden asettaminen ja toimenpiteiden määrittäminen edellyttävät energiankulutuksen lisäksi myös CO₂-päästötunnuslukujen seurantaa ja raportointia. Päästöraportointityökalulla kiinteistönomistaja voi vertailla oman kiinteistökantansa ilmastovaikutuksia suhteessa KTI:n markkina-aineistoon sekä kohde- että kiinteistösektoritasolla. Työkalu auttaa kiinteistönomistajaa omien päästövähennystavoitteiden asettamisessa ja toimenpiteiden vaikuttavuuden seuraamisessa.

Miten?

Päästöraportointityökalussa tarkastellaan kiinteistön sähkön- ja lämmönkulutusta sekä niistä aiheutuvia CO₂-päästöjä. Hiilidioksidipäästöjen laskentaan käytetään Motivan ohjeistusta ja päästökertoimia. Päästölaskennassa käytettävät kertoimet on määritetty lämmityksen osalta kaukolämmön yhteistuotantoalueille ja erillistuotannolle sekä muille käytetyille polttoaineille. Sähkölle on käytössä oma päästökertoimensa ja vihreän sähkön päästökertoimena käytetään nollaa. Päästöraportointityökalussa esitetään kiinteistöjen CO₂-kokonaispäästöt sekä päästöintensiteetti kohteiden pinta-alaan suhteutettuna, mikä mahdollistaa vertailun.

Päästöraportointityökalu ristiintaulukoi kohteiden energiakulutustiedot (kWh/htm²) ja CO₂-päästötunnusluvut (kg CO₂ / htm²) sekä esittää tarkasteluun valitun aineiston mediaani- ja alakvartiilitunnusluvun energiankulutuksen ja päästöjen osalta. Kuvassa yksittäiset kiinteistöt esitetään palloina, ja pallon koko kuvastaa kohteen kokonaispäästöjen suuruutta (kg CO₂).

Päästöraportointityökalussa oman kiinteistökannan päästöjä (kg CO₂ / htm²) voidaan vertailla KTI:n markkina-aineistoon niin kiinteistösektoreittain kuin kohteiden sijainnin ja rakennusvuoden mukaan sekä seurata tunnusluvuissa tapahtunutta kehitystä. Päästöraportointityökalu havainnollistaa oman kiinteistökannan ilmastovaikutuksia ja auttaa omien päästövähennystavoitteiden asettamisessa matkalla kohti vähähiilistä rakennuskantaa.

Lue lisää kiinteistöjen ilmastovaikutuksista ja KTI:n markkina-aineiston keskeisistä tuloksista Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta 2019 -katsauksestamme!

Lisätietoja: Heidi Lohilahti, puh. 040 727 2265, heidi.lohilahti(a)kti.fi ja Markus Steinby, puh. 050 464 7587, markus.steinby(a)kti.fi.

   

Aiemmin ilmestyneisiin KTI Kiinteistötietoiskuihin voit tutustua täällä.

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä