Skip to content

Maaliskuun KTI Kiinteistötietoisku: Vastuullisuus ja kiinteistöliiketoiminnan työllistävyys

Maaliskuun KTI Kiinteistötietoiskun aiheena on vastuullisuus ja kiinteistöliiketoiminnan työllistävyys.

Mitä?
Yritysvastuun merkitys on kasvanut kiinteistöalalla. Tätä osoittaa myös RAKLIn, KTI:n ja 10 alan yrityksen yhdessä työstämä Yritysvastuuraportointisuositus, joka kannustaa yritysvastuuseen ja siitä raportointiin yhtenäisin mittarein. Yksi esimerkki yritysvastuun keskeisistä mittareista on nyt esittelyssä oleva kiinteistöliiketoiminnan työllistävyys. Työllistävyysjalanjälki kertoo kuinka paljon kiinteistösijoittaja työllistää työntekijöitä henkilötyövuosina (htv) suoraan ja välillisesti oman toimintansa kautta. Työllistävyys koostuu kiinteistöliiketoiminnan johtamisen, kiinteistöjen ylläpidon ja rakentamisen osa-alueista. KTI:ssä työllistävyysjalanjälkeä lasketaan osana KTI Yritysvastuun tunnusluvut -palvelua, josta on käynnissä ensimmäinen pilottikierros.

Miksi?
Yhtenäisellä raportoinnilla voidaan edistää omaa yritysvastuutoimintaa, parantaa vertailukelpoisuutta eri organisaatioiden välillä ja samalla lisätä koko alan läpinäkyvyyttä. Työllistävyys on yksi keskeisimpiä ammattimaisen kiinteistöliiketoiminnan yhteiskunnallista merkitystä havainnollistavia mittareita sekä yksittäisen yrityksen että koko toimialan tasolla.

Miten?
Työllistävyyden tunnuslukuja kuvataan henkilötyövuosissa (htv), joiden laskentaan käytetään eri menetelmiä osa-alueittain. Kiinteistöliiketoiminnan johtamisen työllistävyyden laskenta perustuu toimijan omaan laskelmaan tai arvioon toiminnan työllisyysvaikutuksista sekä omassa organisaatiossa että ulkoistetuissa toiminnoissa. Kiinteistön ylläpidon työllistävyys määritetään laskennallisesti kustannusten pohjalta VTT:n määrittämien työllistävyyskertoimien avulla (htv/M€). Rakentamisen työllistävyyden laskentaan käytetään puolestaan Rakennusteollisuus RT:n arvioimia työllistävyyskertoimia (htv/M€) kustannuksiin pohjautuen. Uudessa palvelussa KTI tuottaa laskelmia työllistävyydestä toteutuneiden ylläpitokustannus- ja muiden kiinteistönomistajien toimittamien tietojen pohjalta.

Kiinteistöliiketoiminnan työllistävyys muodostuu seuraavista osista:

 • Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen
  • Salkunhallinnan, vuokraustoiminnan, rakennuttamisen ja ylläpidon johtamisen, isännöinnin, taloushallinnon, tietohallinnon, markkinoinnin jne. työllistävyys (oma organisaatio + ulkoistetut palvelut; laskelma/arvio), htv

 • Kiinteistön ylläpito
  • Käytön ja huollon, ulkoalueiden hoidon, siivouksen, lämmityksen, veden ja jäteveden, sähkön, jätehuollon, muiden hoitokulujen ja vuosikorjauksien arvonlisäverottomien kustannusten perusteella arvioidut laskennalliset henkilötyövuodet, htv (VTT:n kertoimet, ks. taulukko)

  • Kiinteistön ylläpidon työllistävyys lasketaan kuluerittäin kunkin kuluerän työllistävyysvaikutuksen kautta. Suurin työllistävä osa-alue on siivous, jossa yhden miljoonan euron panos luo 23 henkilötyövuotta.

 • Rakentaminen
  • Vuotuisten uudisrakentamisten ja peruskorjauksien kustannusten perusteella arvioidut laskennalliset henkilötyövuodet, Rakennusteollisuus RT:n arvioiden mukaan, htv

Lopputuloksena saadaan laskettua kiinteistökannan arvioitu työllistävyysvaikutus henkilötyövuosina.

Taulukko: Esimerkkilaskelma ylläpidon työllistävyydestä eri kiinteistösektoreissa vuonna 2015

KTI:n uusi Yritysvastuun tunnusluvut -palvelu pohjautuu KTI:n, RAKLIn ja 10 alan toimijan kehittämään yhteiseen kiinteistöliiketoiminnan yritysvastuuraportoinnin viitekehykseen. Palvelu tuottaa vertailutietoa yritysvastuutoiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Lisäksi tuotetaan tietoa koko toimialan yhteiskunnallisesta merkityksestä. Palvelu on juuri nyt käynnissä ja ensimmäiset tulokset raportoidaan pilotoinnissa mukana oleville asiakkaille toukokuussa.

Lisätietoja: Olli-Pekka Virkola (puh. 050 330 5287)

KTI Kiinteistötietoisku tarjoaa kuukausittain katsauksen KTI:n tunnusluvun tai tarkastelun taustalle. Toiveita kiinteistötietoiskun aiheiksi voit toimittaa työryhmälle osoitteeseen: kti(a)kti.fi.

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä