Skip to content

Marraskuun KTI Kiinteistötietoisku: 25 vuotta kiinteistötietoa

Mitä?

Marraskuun kiinteistötietoisku tarkastelee KTI:n 25-vuotisjuhlan kunniaksi KTI:n tietopalvelujen kehitystä sekä puolueettoman markkinatiedon merkitystä. KTI aloitti kiinteistömarkkinatiedon keräämisen ja julkaisemisen 1990-luvun alussa toimialan suurten yritysten ja järjestöjen aloitteesta ja tukemana. Ensimmäinen kiinnostuksen kohde oli toimitilojen vuokratieto, josta ei tuolloin ollut saatavissa luotettavaa markkinatietoa. Vuosituhannen vaihteen molemmin puolin KTI:n palveluvalikoima laajeni kiinteistöjen kokonaistuottoja mittaavalla KTI Kiinteistöindeksillä, Asuntovuokravertailulla ja Ylläpitokustannusvertailulla.  Asiakastyytyväisyysvertailu vakiintui 2000-luvun alussa, ja muutamia vuosia myöhemmin Transaktioseuranta- ja Rakennushankeseurantapalvelut saivat nykyistä muistuttavan muotonsa. Viimeisimpiä tulokkaita KTI:n tietopalveluperheessä ovat Kauppakeskusvertailu ja Yritysvastuuanalyysi. Lisäksi KTI tuottaa monipuolisesti tietoa kiinteistösijoitusmarkkinoiden koosta, rakenteesta ja toimijoista.

Suomen kiinteistömarkkinat noteerataan kansainvälisesti erittäin läpinäkyviksi ja toimintaympäristöltään kilpailukykyisiksi. Alan yritysten ja järjestöjen edelläkävijyyden ansiosta markkinatietoa on saatu kerättyä kattavasti ja pitkäjänteisesti. Tiedon kattavuuden on osaltaan mahdollistanut alan keskeisten toimijoiden yhteinen sitoutuminen ja kehittämistahto.

Miksi?

Luotettavan ja puolueettoman kiinteistömarkkinainformaation tarve on kasvanut vuosien saatossa kiinteistömarkkinoiden kasvaessa ja ammattimaistuessa. Markkinatietoa arvostetaan ja tarvitaan yhä enemmän päätöksenteon ja kiinteistöjohtamisen tueksi. Teknologian kehitys mahdollistaa entistä analyyttisemmat ja monipuolisemmat raportointi- ja johtamistyökalut, jotka vaativat syötteekseen luotettavaa, ajantasaista ja entistä yksityiskohtaisempaa tietoa. Erityisen suuressa arvossa markkinatieto on kansainvälisille toimijoille, jotka arvioivat, vertailevat ja analysoivat eri maiden markkinoita puhtaasti markkinatiedon pohjalta. Markkinatietoa haetaan ja hankitaan eri lähteistä: julkisista tietolähteistä, alan konsulteilta sekä erikoistuneilta informaatio- ja analyysipalveluyrityksiltä.

Kiinteistösijoitusmarkkinoilla markkinatiedon saatavuutta ja markkinoiden läpinäkyvyyttä pidetään yhtenä markkinoiden kypsyyden ja kilpailukyvyn merkkinä. Mitä vähäisempää ja epäluotettavampaa saatavilla oleva markkinatieto on, sitä suurempi riskipreemio sijoituksille hinnoitellaan. Muista varallisuuslajeista poiketen kiinteistösijoitusmarkkinoilta ei ole saatavissa julkisesti tuotettuja indeksejä, vaan tietojen saatavuuden turvaaminen perustuu yksittäisten toimijoiden haluun parantaa markkinoiden läpinäkyvyyttä ja samalla saada riippumatonta analyysiä oman toimintansa menestyksestä.

Miten? 

KTI kerää tiedot asiakkailtaan, eli pääosin suurilta kiinteistösijoittajilta ja -managereilta. KTI validoi ja analysoi tiedot ja tuottaa niiden pohjalta asiakaskohtaisia luottamuksellisia palveluja sekä laajemmin myytävää ja julkaistavaa markkinatietoa. KTI käsittelee asiakkaiden luovuttamia tietoja ehdottoman luottamuksellisesti, eikä yksittäisen asiakkaan tiedot ole milloinkaan tunnistettavissa KTI:n julkaisemista markkinatunnusluvuista.

Kullakin KTI:n tietopalvelulla on oma vuotuinen tai vuosineljänneksittäinen julkaisusyklinsä. Yksi tämän hetken keskeisimmistä kehittämiskohteistamme on tiedonsiirtoprosessiemme automatisointi, joka mahdollistaisi entistä tiheämmät ja virheettömämmät tiedonkeruuprosessit sekä tietojen entistä sujuvamman virtaamisen KTI:n ja asiakkaiden välillä molempiin suuntiin.

Tietopalvelut tuottavat puolueetonta analyysiä ja vertailua kiinteistösijoittajan tuottojen, riskien, vuokrien, ylläpitokustannusten ja asiakastyytyväisyyden menestyksestä suhteessa relevanttiin vertailujoukkoon. Yhdessä KTI:n laaja-alainen tuoteperhe tarjoaa monipuolisen näkymän yksittäisen kiinteistösijoittajan liiketoiminnan menestyksestä ja sen kehittämispotentiaalista.

KTI:n palvelut tiedolla johtamisen tukena

Lisätietoja: Hanna Kaleva, puh. 040 5555 269, hanna.kaleva(a)kti.fi

Aiemmin ilmestyneisiin KTI Kiinteistötietoiskuihin voit tutustua KTI:n nettisivuilla.

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä