Skip to content

Toukokuun KTI Kiinteistötietoisku: Kiinteistöjen ylläpitokustannusindeksit

Toukokuun KTI Kiinteistötietoisku käsittelee kiinteistöjen ylläpitokustannusindeksejä. Indeksien tavoitteena on kuvata ylläpitokustannusten vuotuista sekä pitkän aikavälin kehitystä kiinteistöjohtamisen tueksi ja parantaa kiinteistömarkkinan läpinäkyvyyttä.

Huhtikuussa valmistuneiden KTI Ylläpitokustannusindeksien mukaan toimistokiinteistöjen ylläpitokustannukset nousivat 2,6 prosenttia vuonna 2015 koko Suomessa. Kuluryhmistä eniten edelliseen vuoteen verrattuna nousivat korjauskustannukset, 7,4 prosenttia. Palvelu- ja energiakustannukset kasvoivat noin kaksi prosenttia. Alueellisesti tarkasteltuna kokonaiskustannukset nousivat pääkaupunkiseudulla 1,3 prosenttia ja muualla Suomessa 3,6 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla palvelukustannukset laskivat edellisestä vuodesta (-1,4 %), kun muualla Suomessa ne nousivat 5,7 prosenttia.

Asuinkerrostalojen ylläpitokustannusten nousu oli toimistokiinteistöjä maltillisempaa. KTI:n asuinkerrostalojen ylläpitokustannusindeksi nousi koko Suomen tasolla 0,8 prosenttia. Alueellisesti tarkasteltuna pääkaupunkiseudulla kokonaiskustannukset ilman korjauksia laskivat hieman, kun taas korjauskustannuksissa oli merkittävää nousua edellisestä vuodesta. Muualla Suomessa kokonaiskustannukset ilman korjauksia nousivat hieman (+1,3 %), etenkin yli kaksi prosenttia kasvaneiden palvelu- ja energiakustannusten johdosta.

Mitä?
KTI Ylläpitokustannusindeksit kuvaavat kiinteistöjen ylläpitokustannusten kehitystä vuodesta 2000 alkaen. KTI tuottaa keväisin ylläpitokustannusindeksit toimisto- ja asuinkerrostalokiinteistöille. Aineistossa on vuosittain yli 1000 asuinkerrostalokiinteistöä ja noin 400 toimistokiinteistöä. Indeksit pohjautuvat KTI Ylläpitokustannusvertailuun koottuihin ammattimaisten kiinteistösijoittajien kiinteistöjen toteutuneisiin ylläpitokustannustietoihin. Kustannukset kattavat kiinteistönomistajan vastuulla olevat toteutuneet kiinteistöjen hoitokulut.

Miten?
Indeksien pistelukujen muutokset lasketaan aineistosta, johon otetaan kahtena peräkkäisenä vuotena KTI Ylläpitokustannusvertailussa mukana olleet kohteet. Näin tietokannan muutokset eivät vaikuta tuloksiin. Laskennassa aineisto on jaoteltu alueittain ja rakennusvuosiluokittain, jotta alueiden eri-ikäinen kanta pystytään huomioimaan. Kunkin luokan aineistosta lasketaan kustannusten keskimääräinen muutosprosentti, jolla kerrotaan kyseisen luokan edellisen vuoden arvo. Näin saaduista rakennusluokkakohtaisista luvuista lasketaan vielä keskiarvot, jotka ovat indeksoitujen lukujen taustalla.

Kuluerät on jaoteltu seuraaviin osaindekseihin, joista summataan kustannukset yhteensä -indeksit:

  • Palvelukustannukset = Käyttö ja huolto + Ulkoalueiden hoito + Siivous
  • Energiakustannukset = Lämmitys + Vesi ja jätevesi + Sähkö
  • Kiinteistövero (vain omalla tontilla sijaitsevat kohteet)
  • Muut kuluerät = Hallinto + Jätehuolto + Vahinkovakuutukset + Muut hoitokulut (pl. vuokrat)
  • Korjaukset (ei sisällä aktivointeja, kerrostaloilla sisältää huoneistokorjaukset)

Ylläpitokustannusindeksit ovat saatavilla eri alueille (asuinkerrostalot: Helsinki, pääkaupunkiseutu, Tampere, Etelä-Suomi ja muu Suomi, toimistot: pääkaupunkiseutu ja muu Suomi), joiden avulla lasketaan lisäksi indeksit koko Suomelle painotettuna keskiarvona alueiden rakennuskannan suhteessa.

Miksi?
KTI on kehittänyt ylläpitokustannusindeksit, jotta saatavilla on ajantasaista ja kattavaa tietoa kiinteistöjen toteutuneiden ylläpitokustannusten kehityksestä Suomessa. Indeksien etuna on aineistojen vuosittaisen vaihtelun eliminointi, mikä tuottaa luotettavampia tuloksia. Indeksointi mahdollistaa myös esimerkiksi alueiden ja kiinteistötyyppien välisen vertailun, kun lähtöpiste on sama. Indeksien avulla voidaan tarkastella myös ylläpitokustannusten kehitystä suhteessa muihin keskeisiin muuttujiin, kuten vuokrien tai yleisen hintatason kehitykseen.

KTI Ylläpitokustannusindeksit tuotetaan osana KTI Ylläpitokustannusvertailua, joka on kiinteistösijoittajan ja -managerin työkalu kiinteistöjen ylläpitokustannusten seurantaan ja optimointiin. Ylläpitokustannusvertailu mahdollistaa omien kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailun yleensä kiinteistömarkkinaan sekä tarkempaan vertailuaineistoon mm. kiinteistön rakennusvuoden, sijainnin ja koon mukaan.

Uudet vuoden 2015 koko Suomen ylläpitokustannusten kehitystä kuvaavat indeksit löydätte täältä.

Lisätietoja: Perttu Rantanen (p. 050 533 7831) ja Mikko Hietala (p. 040 525 9274)

PerttuRantanen3-Pieni_final     MikkoHietala2-Pieni

KTI Kiinteistötietoisku tarjoaa kuukausittain katsauksen KTI:n tunnusluvun tai tarkastelun taustalle. Toiveita kiinteistötietoiskun aiheiksi voit toimittaa työryhmälle osoitteeseen: kti(a)kti.fi.

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä