KTI Markkinakatsaus ja RAKLI-KTI Toimitilabarometri: Sijoittajakiinnostus on vahvaa, mutta kiinteistökauppavolyymit pysyvät matalina

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa 11.5.2021

 

KTI Markkinakatsaus ja RAKLI-KTI Toimitilabarometri: Sijoittajakiinnostus on vahvaa, mutta kiinteistökauppavolyymit pysyvät matalina

Kiinteistömarkkinoiden kaupankäyntivolyymit pysyttelevät melko matalina koronan aiheuttamien rajoitusten ja epävarmuuden takia. Edellytykset kiinteistökaupan vilkastumi­selle ovat kuitenkin hyvät: pääomia on liikkeellä runsaasti ja matalat korot tukevat kiinteistösijoittamista. Toimitilojen koronan jälkeiseen käyttöön ja tarpeisiin liittyy suuria epävarmuuksia, mikä painaa toimitilavuokramarkkinoita. Kotimaisia ja kansainvälisiä pääomia kanavoituu entistä enemmän vuokra-asuntosijoituksiin. Kasvava tarjonta ja koronasta johtuva kysynnän notkahdus näkyvät asuntovuokramarkkinoilla vuokrien nousun hidastumisena ja vuokralaisvaihtuvuuden kasvuna.   

 

Kaupankäyntivolyymi pysyy matalana, vaikka sijoittajakiinnostus on vahvaa

Koronapandemia on käytännössä haitannut ja hidastanut kiinteistömarkkinoiden kaupankäyntiä jo vuoden ajan. Huhtikuun 2020 ja maaliskuun 2021 välinen 12 kuukauden rullaava kaupankäyntivolyymi oli 3,7 miljardia euroa, mikä on matalin lukema sitten alkuvuoden 2014.  Kuluvan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen kauppavolyymi jäi 830 miljoonaan euroon, eli murto-osaan viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja 45 prosenttia matalammaksi kuin vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä.

Edellytykset kaupankäynnin elpymiselle ovat kuitenkin hyvät, kunhan pahimmat matkustus- ja muut rajoitukset hellittävät. Huhtikuussa toteutetun RAKLI-KTI Toimitilabarometrin vastaajista 87 prosenttia arvioi ulkomaisen, ja reilusti yli puolet myös kotimaisen sijoittajakysynnän vahvistuvan tulevan vuoden aikana. Sijoittajia kiinnostavat ennen kaikkea vakaan kassavirran matalariskiset kohteet, eli hyväsijaintiset ja modernit toimistot, vuokra-asunnot sekä julkisten palvelujen tuottamiseen tarvitut yhteiskuntakiinteistöt. Verkkokaupan kasvu siivittää modernien logistiikkakiinteistöjen sijoituskysyntää, mutta toisaalta painaa liikekiinteistöjen näkymiä.

Parhaiden kohteiden nettotuottovaatimukset vakaita

Kiinteistösijoitusten tuottovaatimukset hypähtivät koronan aiheuttaman alkushokin seurauksena keväällä 2020, mutta parhaissa kohteissa ne palautuivat nopeasti lähtötasolleen tai jopa sitä alemmaksi loppuvuoden aikana. RAKLI-KTI Toimitilabarometrissa asiantuntijoiden näkemykset Helsingin keskustan hyvälaatuisen toimistokiinteistön tuottovaatimuksesta olivat nyt samalla tasolla kuin viime syksynä, 3,7 prosenttia, ja hyväsijaintisen asuntokohteen tuottovaade pyöristyi nyt prosentin kymmenyksen korkeammaksi, 3,5 prosenttiin. Koronasta pahemmin kärsineiden liikekiinteistöjen tuottovaatimukset ovat pysytelleet viime kevään hypähdyksen jälkeisellä tasollaan 4,7 prosentissa.

 

Helsingin keskustan toimistovuokrat vakaita, tyhjää tilaa entistä enemmän

KTI:n Helsingin ydinkeskustan uusia toimistovuokrasopimuksia kuvaava indeksi nousi 1,7 prosenttia elokuun 2020 ja helmikuun 2021 välillä alkaneissa sopimuksissa. Edellisen puolivuotisjakson pieni notkahdus painaa vuokrien vuosimuutoksen 0,4 prosenttiin. Yritysten epävarmuus tulevista työskentelytavoista ja tilatarpeesta näkyy kuitenkin vuokramarkkinoiden hiljenemisenä, ja uusia vuokrasopimuksia alkoi tarkastelujaksolla poikkeuksellisen vähän.

KTI:n vuokratietokannassa ammattimaisten omistajien pääkaupunkiseudun toimistotilojen käyttöaste pysytteli matalana, 83 prosentissa. RAKLI-KTI Toimitilabarometrin vastaajista 40 prosenttia ennakoi pääkaupunkiseudun ja yli puolet muun Suomen tyhjien toimistotilojen määrän kasvavan tulevien puolen vuoden aikana. Kysynnän epävarmuuksista huolimatta uutta tilaa rakennetaan vilkkaasti. KTI:n seurannassa pääkaupunkiseudulla oli 125 000 uutta toimistoneliötä rakenteilla ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa.

 

Liiketilavuokramarkkinoiden tilanne ja näkymät pysyvät alavireisinä

Korona on monin tavoin synkentänyt liiketilamarkkinoiden jo ennestään alavireisiä tunnelmia. Pääkaupunkiseudun tähän saakka korkeana pysytellyt liiketilojen käyttöaste kääntyi nyt laskuun ja oli maaliskuun tilanteessa KTI:n tietokannassa 92 prosentin tuntumassa. RAKLI-KTI Toimitilabarometrissa liiketilojen käyttöasteodotukset olivat hieman toimistojakin negatiivisempia. Selkeä enemmistö barometrivastaajasta odottaa myös liiketilavuokrien laskevan kaikilla alueilla.

 

 

Vuokra-asuntomarkkinat houkuttelevat lisää sijoituspääomia

Kun toimitilakysyntä on epävarmaa, ohjautuu entistä enemmän pääomia riskittömämmiksi koettuihin suurimpien kaupunkien vuokra-asuntoihin. Asunnot olivat alkuvuoden kiinteistökauppamarkkinoiden vaihdetuin kiinteistösektori yli 40 prosentin osuudellaan kokonaisvolyymistä. Asuntoihin investoidaan myös uudisrakentamisen kautta.

KTI:n seurannan mukaan pääkaupunkiseudulle valmistui vuonna 2020 yli 5600 asuntoa kokonaan vuokrakäyttöön tuleviin kohteisiin ja kuluvana vuonna määrä nousee yli 6000 asuntoon. Tarjonnan kasvu ja koronan painama kysyntä on hidastanut vuokrien nousua. KTI Asuntovuokraindeksien mukaan vuokrat nousivat pääkaupunkiseudulla keskimäärin 0,8 prosenttia maaliskuun 2020 ja helmikuun 2021 välisenä aikana. Vuokra-asuntosalkkujen käyttöaste notkahti hienoisesti vuonna 2020, mutta oli edelleen 96 prosentin tuntumassa koko maan tasolla vuonna 2020. Markkinatilanne näkyy myös korkeampana vuokralaisvaihtuvuutena.

 

KTI Markkinakatsaus kevät 2021

Lisätietoja:
Hanna Kaleva, toimitusjohtaja, KTI Kiinteistötieto Oy, puh. 040 555 5269
Mikko Östring, johtaja, RAKLI ry, puh. 050 301 8933

Tiedote perustuu KTI Kiinteistötieto Oy:n 11.5.2021 julkaisemaan Markkinakatsaukseen sekä huhtikuussa toteutettuun RAKLI-KTI Toimitilabarometrikyselyyn. Barometriin vastasi 54  kiinteistömarkkinoiden ammattilaista.

KTI Ylläpitokustannusindeksi: Toimistokiinteistöjen ylläpitokustannukset laskivat lähes kolme prosenttia vuonna 2020

KTI:n toimistorakennusten ylläpitokustannusindeksi laski 2,9 prosenttia vuonna 2020. Kun kuluja tarkastellaan ilman korjauskustannuksia, lasku oli vieläkin suurempi, 3,2 prosenttia.

KTI:n seuraamista kulueräkokonaisuuksista eniten laskivat energiakustannukset, keskimäärin 7,3 prosenttia. Energiakustannusten laskun taustalla oli energiankulutuksen kymmenen prosentin lasku, jonka mahdollisia selittäjiä ovat niin lämmin talvi, koronan aiheuttama toimistojen käytön väheneminen kuin kiinteistönomistajien energiatehokkuustoimenpiteetkin. Käytön ja huollon, ulkoalueiden hoidon sekä siivouksen sisältävät palvelukustannukset laskivat 3,3 prosenttia. Myös kiinteistöverot laskivat hienoisesti, keskimäärin 0,6 prosenttia koko maassa, lähinnä verotusarvoihin tehtävien ikävähennysten ansiosta.

Ylläpitokustannukset laskivat pääkaupunkiseudulla hieman muuta maata enemmän, 3,7 prosenttia. Sekä energia- että palvelukustannusten lasku oli pääkaupunkiseudulla hieman muuta maata jyrkempää. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella ylläpitokustannukset laskivat 2,8 prosenttia.

 

Lisätietoja: Perttu Rantanen (puh. 050 533 7831) ja Mikko Hietala (puh. 040 525 9274)

 

KTI:n ylläpitokustannusindeksit perustuvat ammattimaisten kiinteistösijoittajien omistamien kiinteistöjen toteutuneisiin vuotuisiin ylläpitokustannuksiin. Indeksit sisältävät omistajan vastuulla olevat vuotuiset hoitokulut. Vuoden 2020 indeksien taustalla oli 230 toimistokohteen aineisto. Indeksien laskentaan sisällytetään vain kahdessa perättäisessä aineistossa mukana olleet kiinteistöt. Vuoden 2020 indeksien laskentamenetelmää on uudistettu muun muassa alueiden painotuksia päivittämällä. Samalla indeksin perusvuodeksi on vaihdettu vuosi 2010.   

 

KTI:n nimitysuutisia

KTM Kasper Joukama on aloittanut huhtikuussa KTI Kiinteistötieto Oy:ssä johtajana vastuualueenaan asiakkuudet ja palvelukonseptit. Kasper vastaa KTI:n palvelujen sisältökehityksestä ja asiakaslisäarvosta ja tulee toimimaan merkittävässä roolissa asiakasrajapinnassa. Kasper siiirtyy KTI:hin LähiTapiola Vaihtoehtorahastoista, jossa hän toimi LähiTapiola Sijoituskiinteistöt Erikoissijoitusrahaston salkunhoitajana.
KTI:n palveluprosesseista vastaavaksi johtajaksi on nimitetty DI Perttu Rantanen, joka on aiemmin toiminut KTI:ssä johtavana asiantuntijana ja benchmarking-palvelujen projektipäälliikkönä. Liiketoiminnan ohjausryhmän muina jäseninä toimivat KTM Pia Louekoski, vastuaalueenaan myynti sekä DI Matti Heiskanen, vastuualueenaan palvelukehitys ja liiketoimintateknologia.

RAKLIn Vuokra-asuntobarometri: Vuokra-asuntotarjonnan kasvu jatkuu, vuokrien nousu hiipuu

 

Vuokra-asuntosijoittaminen houkuttelee lisää pääomia, vaikka tarjonnan ripeä kasvu painaa vuokrien nousuodotuksia kaikissa suurissa kaupungeissa. Kaikkien ammattimaisten sijoittajaryhmien odotetaan kasvattavan vuokra-asuntosijoituksiaan tulevan vuoden aikana. Koronapandemia painottaa vuokra-asuntojen kysyntää aiempaa suurempiin asuntoihin, matalamman vuokratason alueille sekä pääkaupunkiseudun kehyskuntiin.

 

Lue koko artikkeli RAKLIn sivuilta.

KTI Ylläpitokustannusindeksi: Asuinkerrostalojen ylläpitokustannukset laskivat 2 prosenttia vuonna 2020

Ammattimaisten kiinteistösijoittajien omistamien asuinkerrostalojen vuotuisia toteutuneita ylläpitokustannuksia kuvaava KTI Ylläpitokustannusindeksi laski 2 prosenttia vuonna 2020. Kustannukset laskivat eniten pääkaupunkiseudulla, 4,5 prosenttia. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa suurissa kaupungeissa kustannukset laskivat keskimäärin 1,6 prosenttia, kun taas suurten kaupunkien ulkopuolella ne nousivat hienoisesti, 0,2 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Kun kustannuksia tarkastellaan ilman rakennusten ja huoneistojen korjauskustannuksia, laskivat kustannukset hieman enemmän, keskimäärin 3,4 prosenttia koko maassa.

Ylläpitokustannusten laskua selitti eniten energiakustannusten keskimäärin 5,7 prosentin lasku, jota siivittivät sekä leuto ja vähäluminen talvi että suurten kiinteistönomistajien energiatehokkuustoimenpiteet. Energiakustannukset laskivat kaikilla alueilla. Käytön ja huollon, ulkoalueiden hoidon ja siivouksen käsittävät palvelukustannukset laskivat keskimäärin 2,9 prosenttia. Myös viime vuosina ripeästi kasvanut kiinteistöverokustannus laski hienoisesti, 0,4 prosenttia vuonna 2020, kun kiinteistöveroprosentteihin ei suurimmissa kaupungeissa tehty muutoksia.

KTI Ylläpitokustannusindeksin vuosien 2016-2020 keskimääräinen vuosinousu on 1,6 prosenttia. Viimeisimmän viiden vuoden aikana kustannukset ovat nousseet eniten pääkaupunkiseudulla, keskimäärin 1,9 prosenttia vuodessa. Pääkaupunkiseudulla eri kustannuseristä jyrkimmin on noussut kiinteistövero, 2,3 prosenttia vuodessa.

 

 

Lisätietoja: Perttu Rantanen (puh. 050 533 7831) ja Mikko Hietala (puh. 040 525 9274)

 

Tiedot pohjautuvat KTI Ylläpitokustannusvertailusta laskettaviin KTI Ylläpitokustannusindekseihin. Tiedot koostuvat ammattimaisten kiinteistösijoittajien kiinteistöjen toteutuneista ylläpitokustannuksista. Tiedot kattavat kiinteistönomistajan vastuulla olevat kiinteistöjen hoitokulut. Indeksien tavoitteena on kuvata kustannusten pitkän aikavälin kehitystä.

Ylläpitokustannusindeksit päivitetään keväisin edellisen vuoden toteutuneiden kustannusten perusteella. Aineistossa oli yli 1000 asuinkerrostalokiinteistöä vuonna 2020. Ylläpitokustannusindeksit lasketaan eri alueille (kerrostalot: pääkaupunkiseutu, muut suuret kaupunkiseudut ja muu Suomi). Alueellisten indeksien avulla lasketaan indeksit koko Suomelle painotettuna keskiarvona alueiden todellisen rakennuskannan suhteessa. Laskenta perustuu peräkkäisinä vuosina aineistossa mukana olleiden kohteiden kustannusten muutoksiin.

Ville Raitio KTI:n hallituksen puheenjohtajaksi

KTI Kiinteistötieto Oy:n hallituksen uutena puheenjohtajana on aloittanut Ville Raitio, joka valittiin KTI:n hallitukseen RAKLIn nimeämänä jäsenenä. RAKLIn toisena edustajana KTI:n hallituksessa jatkaa toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen. Yhtiön toisen pääomistajan, Suomen Kiinteistöliiton edustajia hallituksessa ovat toimitusjohtaja Harri Hiltunen sekä pääekonomisti Jukka Kero, ja KTI:n henkilöomistajia edustaa toimitusjohtaja Hanna Kaleva.

Ville Raitio toimii Kojamo Oyj:ssä omistamisesta ja sijoituksista vastaavana johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Tämän ja aiempien työtehtäviensä ansiosta Villellä on hyvä näkemys ja kosketuspinta KTI:n liiketoimintaan ja palveluihin asiakkaan näkökulmasta. ”KTI:llä on tärkeä tehtävä suomalaisen kiinteistömarkkinan tiedontuottajana ja asiantuntijana. On hienoa päästä mukaan rakentamaan tulevaisuuden KTI:tä”, sanoo Ville Raitio.

Ennen Villeä KTI:n hallituksen puheenjohtajana toimi pitkään Timo Stenius, joka vastasi aiemmin Elon kiinteistö- ja muista listaamattomista sijoituksista. ”On ollut hienoa olla näköalapaikalla ja nähdä kuinka KTI:n erinomaiset asiantuntijat ovat olleet tärkeässä roolissa kiinteistösijoittamisen ja -omistamisen kehityksessä ammattimaiseksi, tietoa ja dataa hyväkseen käyttäväksi liiketoiminnaksi”, toteaa Timo Stenius.

KTI toivottaa Villen lämpimästi tervetulleeksi. Samalla haluamme kiittää Timoa pitkäaikaisesta ja hyvästä työstä yhtiön hyväksi.

KTI Kiinteistöindeksi: Kiinteistösijoitusten kokonaistuotto painui kolmeen prosenttiin vuonna 2020

Lehdistötiedote 9.3.2021

Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoita kuvaavan KTI Kiinteistöindeksin kokonaistuotto laski 3,0 prosenttiin vuonna 2020. Kokonaistuottoa painoi markkina-arvojen 1,2 prosentin lasku. Myös nettotuotto putosi edellisestä vuodesta ja oli nyt 4,3 prosenttia. Vuotta leimasi entistä suurempi eriytyminen eri kiinteistösektoreiden ja alueiden välillä. Asuntokiinteistösijoitusten tuotto pysyi korkeana ja niiden rooli kiinteistösijoitusmarkkinoilla vahvistuu. Koronavuoden suurimpia kärsijöitä olivat liikekiinteistöt.

 

KTI Kiinteistöindeksin tulokset perustuvat 29 ammattimaisen kiinteistösijoittajan yhteisarvoltaan noin 32 miljardin euron kiinteistösijoituksiin, jotka kattavat 39 prosenttia Suomen ammattimaisesta kiinteistösijoitusvarallisuudesta. KTI Kiinteistöindeksi kuvaa koko vuoden omistettujen kiinteistöjen kokonaistuottoa, joka muodostuu toteutuneesta nettotuotosta sekä markkina-arvojen muutoksesta.

 

Kokonaistuotot kiinteistösektoreittain 2020

Lähde: KTI Kiinteistöindeksi

 

Koronavuosi kasvatti eroja kiinteistösektoreiden välillä

Poikkeuksellinen koronavuosi näkyi selkeästi kiinteistösijoitusten tuotoissa. Eri kiinteistösektoreiden väliset erot kokonaistuotoissa repesivät suuremmiksi kuin koskaan aiemmin indeksin yli 20-vuotisessa historiassa. Parhaiten tuottaneiden asunto- ja yhteiskuntakiinteistöjen ja heikoimmin menestyneiden liikekiinteistöjen kokonaistuottojen ero oli peräti 13,4 prosenttiyksikköä.

 

Kokonaistuoton hajonta 2010-2020

Lähde: KTI Kiinteistöindeksi

 

Asunnoista jälleen vahvimmat tuotot

Asuntokiinteistöjen kokonaistuotto laski vuoden 2019 huipputasoltaan, mutta säilyi edelleen 7,1 prosentissa. Myös 10 ja 20 vuoden tarkastelujaksoilla asuntojen reilusti yli 8 prosentin keskimääräiset vuosituotot ovat selkeästi muita sektoreita korkeampia. Asuntojen tuottotasoa ylläpitää ennen kaikkea markkina-arvojen vahva kehitys: asuntokiinteistöjen arvonmuutos on indeksin vuodesta 1999 alkavassa historiassa ollut joka vuosi positiivinen. Asuntojen nettotuottoaste painui alle neljän prosentin vuonna 2020. Nettotuottotasoa painoi sekä markkina-arvojen nousu että hienoisesti laskenut käyttöaste.

 

Toimistokiinteistöjen tuotot eriytyvät alueiden välillä

Toimistokiinteistöt ovat sijoitusmarkkinoiden suurin toimitilakiinteistösektori. Vuonna 2020 toimistokiinteistösijoitukset tuottivat 3,3 prosentin kokonaistuoton, ja markkina-arvoihin kirjattiin keskimäärin reilun prosentin lasku. Helsingin ydinkeskustassa markkina-arvot pysyivät vakaina, kun taas muilla alueilla arvot laskivat. Myös toimistokiinteistöjen nettotuottoaste laski edelliseen vuoteen verrattuna. Toimistokiinteistöjen käyttöaste kääntyi muutaman vuoden positiivisen kehityksen jälkeen laskuun ja oli keskimäärin 85 prosentin tuntumassa.

 

Liikekiinteistöjen kokonaistuotto Kiinteistöindeksin historian matalin

Liikekiinteistöjen kokonaistuotto romahti -6,3 prosenttiin, mikä on Kiinteistöindeksin historian matalin sektorikohtainen vuosituotto. Indeksin liikekiinteistökannasta kolme neljäsosaa on kauppakeskuskiinteistöjä, joiden tunnuslukuja koronavuosi painoi tuntuvasti. Epävarmat näkymät nostivat kauppakeskuskiinteistöjen tuottovaatimuksia ja heikensivät vuokranäkymiä, mistä johtuen markkina-arvoihin kirjattiin etenkin pääkaupunkiseudulla reipas lasku. Liikekiinteistöjen nettotuottoastetta painoivat sekä laskevat sopimusvuokrat että käyttöasteet.

 

Tuotannollisista kiinteistöistä parhaat tuotot logistiikasta

Tuotannollisten kiinteistöjen luokka kattaa monentyyppisiä tuotanto-, varasto ja logistiikkakiinteistöjä. Luokan keskimääräinen kokonaistuotto pysyi korkean nettotuottotason kannattelemana vahvana tasan seitsemässä prosentissa. Luokan sisällä etenkin sijoittajien suosimien pääkaupunkiseudun logistiikkakiinteistöjen vahva arvonkehitys nosti logistiikkakiinteistöjen kokonaistuoton liki kahdeksaan prosenttiin. Tuotanto- ja varastokiinteistöjen markkina-arvot laskivat hienoisesti, mutta korkean nettotuottotason ansiosta kokonaistuotto pysytteli 6-7 prosentissa.

 

Yhteiskuntakiinteistöjen kokonaistuotto yli 7 prosenttia

Julkisten palvelujen tuottamiseen tarvitut yhteiskuntakiinteistöt kasvattavat suosiotaan kiinteistö-sijoitusmarkkinoilla, ja KTI:n laskelmien mukaan niitä on ammattimaisten sijoittajien omistuksessa jo noin kuuden miljardin euron arvosta. Luokka kattaa esimerkiksi erilaisia asumispalvelu-, opetus- ja terveydenhuollon kiinteistöjä. Vuonna 2020 yhteiskuntakiinteistöjen keskimääräinen kokonaistuotto oli 7,1 prosenttia. Eri yhteiskuntakiinteistöluokkien nettotuottoaste vaihteli 4,5 ja 5,5 prosentin välillä.

 

Lisätietoja:

Hanna Kaleva, toimitusjohtaja, KTI Kiinteistötieto Oy, 040 5555 269

 


KTI Kiinteistötieto Oy on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa markkinainformaatio- ja tutkimuspalveluja kiinteistöalan ammattimaisille toimijoille.

KTI Kiinteistöindeksin osallistujat 2020: Aberdeen Standard Investments, Akiva Kiinteistöt I Ky, Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt, Antilooppi, CBRE Global Investors, Alma Property Partners, Areim Fastigheter, Avara, Avain Vuokrakodit, Citycon, Elo, eQ, Exilion Management, Evli, Genesta, Ilmarinen, Julius Tallberg-Kiinteistöt, Keva, Kojamo, LähiTapiola, Mercada, OP Kiinteistösijoitus, Premico, Sampo, SBB, Turun Teknologiakiinteistöt, Varma, Veritas ja Ylva.

 

KTI:n asiakkaista aktiivisia suosittelijoita 58 prosenttia

KTI:n asiakkaista 58 prosenttia on valmis suosittelemaan KTI:n palveluja kollegalleen tai yhteistyökumppanilleen. KTI:n palveluista vuonna 2020 korkeimman nettosuositteluindeksin ansaitsi Ylläpitokustannusvertailu, jolla aktiivisia suosittelijoita on peräti 70 prosenttia. Myös Kauppakeskusvertailu- ja Asuntovuokravertailupalvelun asiakkaista kaksi kolmasosaa arvioi suositteluhalukkuuttaan arvosanalla 9 tai 10. KTI:n avainasiakkaiden antama yleisarvosana KTI:n palveluista asteikolla 1-5 oli 4,1, ja parhaita arvioita saimme meille strategisen tärkeistä asioista – markkinatuntemuksestamme, luotettavuudestamme ja asiantuntijuudestamme.

Saimme asiakkailtamme myös rakentavia kehitysehdotuksia palvelujemme edelleen parantamiseksi, ja niiden parissa ponnistelemme innolla yhdessä asiakkaidemme kanssa myös tänä vuonna. KTI:n vuotuisiin, kesällä ja vuoden vaihteessa toteutettaviin asiakaskyselyihin vastasi yhteensä 100 avainasiakasta.

Lämmin kiitos palautteestanne!

Koronakriisi vaikuttaa kiinteistösijoittamiseen, tilankäyttöön ja alan markkinakäytäntöihin

Koronakriisin välittömät vaikutukset näkyvät lähes kaikilla kiinteistömarkkinoiden osa-alueilla: tilankäytössä, kiinteistösijoittamisessa ja rakentamisessa. Juuri nyt toimijoiden päähuomio on kriisin akuuteissa vaikutuksissa vuokralaisten tilanteeseen sekä erilaisten kiinteistöjen arvonmuodostukseen ja likviditeettiin. Samaan aikaan mielenkiinto kohdistuu enenevästi myös pidemmän tähtäimen mahdollisiin muutoksiin erilaisten tilojen tarpeessa ja käyttötavoissa. KTI on Senaatti-kiinteistöjen toimeksiannosta toteuttanut asiantuntijahaastatteluihin pohjautuvan selvityksen koronakriisin vaikutuksista suomalaiseen kiinteistö- ja rakennusalaan. Raportin tavoitteena on kuvata kriisin mahdollisia vaikutuksia ja niiden hallinnan keinoja sekä herättää laaja-alaista keskustelua Suomen kiinteistömarkkinoiden kilpailukyvystä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Kuulemme mielellämme palautettanne ja toivomme vilkasta keskustelua aiheen tiimoilta!

Lataa Koronakriisin vaikutukset kiinteistö- ja rakennusalaan -raportti

Lisätietoja: Hanna Kaleva, hanna.kaleva(a)kti.fi, puh. 040 5555 269