Skip to content

KTI:n KIRA-digi “Kiinteistösijoittamisen tieto liikkeelle” -kokeiluhanke päätökseen

KIRA-digi -ohjelman ”Kiinteistösijoittamisen tieto liikkeelle” -kokeiluhanke saatiin päätökseen lokakuun lopussa. Kokeiluhankkeen tavoitteena oli virtaviivaistaa ja tehostaa kiinteistösijoittamisen ja -johtamisen liiketoimintaprosesseja määrittelemällä ja toteuttamalla tiedonsiirtoratkaisu vuokraustoiminnan keskeisille tiedoille. Ratkaisun avulla tiedot liikkuvat automaattisesti, tietoturvallisesti ja entistä tehokkaammin eri järjestelmien ja osapuolten välillä. Tulemme jatkamaan kehitystyötä myös tästä eteenpäin asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Laadukas tieto lisää Suomen kiinteistömarkkinoiden kansainvälistä kilpailukykyä

Kokeiluhankkeen taustalla on tavoite lisätä Suomen kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyyttä lisäämällä tiedon virtauttamista ja parantamalla tiedon laatua ja ajantasaisuutta. Laadukas tieto tukee kiinteistömarkkinoiden kilpailukykyä ja parantaa riskienhallinnan edellytyksiä. Tiedonsiirtoratkaisu, rajapinnat ja tietojen rakenteellistaminen edesauttavat toimijoiden tiedolla johtamista, tietojen reaaliaikaista välittämistä ja ajantasaisemman markkinainformaation saatavuutta. Vastaavasti rajoitteet tietojen saatavuudessa, laadussa ja välittämisessä lisäävät manuaalisen työn määrää päivittäisessä kiinteistöjohtamisessa sekä kiinteistökauppa-, managerin vaihto- ja muissa muutos- ja uudelleenjärjestelytilanteissa.

Hankkeen tausta

Kokeiluhanketta edelsi keväällä 2017 kiinteistösijoittamisen ja -johtamisen yhteisen tietomallin määrittelyprojekti. Määrittely toteutettiin yhteistyössä merkittävien kiinteistösijoittajien ja -omistajien kanssa, jotta määrittelyillä saavutetaan riittävä kattavuus ja sitoutuminen toimijoiden keskuudessa. Samalla toimittiin aktiivisesti osana KIRA-digi-yhteisöä ja selvitettiin hanketta tukevia rinnakkaisia projekteja ja yhteistyötahoja. Lopputuloksena syntyi tiedonsiirtoratkaisun määrittely, tietomalli- ja rajapintamääritykset valituille kiinteistöliiketoimintaprosesseille sekä suunnitelma jatkokehitystä ja -kokeiluhanketta varten.

”Kiinteistösijoittamisen tieto liikkeelle” -kokeiluhankkeessa toteutettiin käytännössä tiedon virtauttamista

Kokeiluhankkeessa vietiin aiempi määrittelytyö ja kiinteistösijoittamisen ja -johtamisen yhteinen tietomalli käytäntöön toteuttamalla pilvipohjainen tiedonsiirtoratkaisu kiinteistöjen perus- ja vuokraustiedoille ja rajapinnat sekä liittymät osallistujien tietojärjestelmiin. Minimitavoitteena on muodostaa tietosisällöt tiedon omistajan lähdejärjestelmissä ja välittää ne valtuutusten puitteissa vastaanottajalle rajapintojen kautta. Vastaavasti päivitetyt ja jalostetut vuokraustiedot voidaan palauttaa takaisin lähettäjälle. Samalla tietojen välittämisen frekvenssiä on kasvatettu ja ne ovat saatavilla vuosineljänneksittäin. Hankkeessa kehitetään myös KTI Online- ja rajapintapalveluja, jotka tukevat markkinatietojen ajantasaisuutta ja välittämistä.

Jotta kuvatut tavoitteet ja toimet ovat realisoituneet käytännössä, se on vaatinut kick-off -tilaisuuden jälkeen aktiivista ja samansuuntaista yhteistyötä. Olemme tavanneet kaikki osallistujat ja tietojärjestelmätoimittajat kahdenkeskisissä projektipalavereissa sekä kuukausittaisissa projektipalavereissa Skype-webinaarien välityksellä. Projektin aikaiseen työskentelyyn, viestintään ja dokumentaation jakamiseen on hyödynnetty Office365 Teams -ryhmätyötilaa ja -keskustelukanavia. KTI on osallistunut aktiivisesti KIRA-digi-yhteisön ja -toimialan kehitystyöhön, johtanut kokeiluhankeen työtä sekä tukenut osallistujien ja tietojärjestelmätoimittajien liittymien kehitystyötä ja hyväksymistestausta.

Kevättalven 2018 aikana hankkeessa toteutettiin tiedonsiirtoratkaisun, tietomallin ja osallistujien liittymien kehitystyötä yhteistyössä tietojärjestelmätoimittajien kanssa, jotka lähtivät proaktiivisella otteella mukaan hankkeeseen. KTI kehitti tiedonsiirtoratkaisua tietojärjestelmäkumppaniensa kanssa sekä määritteli vuokraustietojen uutta toiminnallisuutta KTI Onlineen.

Touko-kesäkuussa 2018 kokeiluhankkeessa siirryttiin tiedonsiirtoratkaisun ja sen osien testaukseen, jossa tietomallin mukaiset kiinteistö- ja vuokraustiedot muodostettiin ja välitettiin osallistujien tietojärjestelmistä tiedonsiirtoratkaisun rajapintaan ja sitä kautta testausvaiheessa valtuutettuna tahona toimivalle KTI:lle. Vuokraustietojen sisällön ja kattavuuden rinnalla testattiin kokonaisuuden toiminnallisuutta, suorituskykyä ja tietojen tietoturvallista välittämistä.

Tiedonsiirtoratkaisu pilvipalveluna otettiin tuotantoon kesäkuussa 2018 ja samalla päätettiin jatkaa kokeiluhanketta lokakuun loppuun, jotta liittymien kehitys ja hyväksymistestaus saatiin riittäviltä osin toteutettua. Kokeiluhankkeen päättyessä seitsemän osallistujaa kymmenestä on hyväksymistestattu vuokrausaineistoilla ja tätä tukeva uusi vuokraustietojen raportointi julkaistaan KTI Onlineen vuodenvaihteessa.

Hankkeen läpivienti on onnistunut kokonaisuutena hyvin ja puolentoista vuoden aikana on saatu paljon aikaiseksi kiinteistöjohtamisen digitalisoinnin saralla. Tietomalli, tiedonsiirtoratkaisu, kiinteistö- ja vuokraustietojen rajapinnat ja niiden liittymät osallistujien tietojärjestelmiin on toteutettu. Samalla olemme tunnistaneet jatkokehityskohteita kokeiluhankkeen teemoista, liittyen kiinteistö- ja vuokraustietojen sisältöön ja laatuun, tietojen välittämiseen sekä ketterämpään rajapintojen kehittämiseen.

Digitalisaatio kiinteistöjohtamisen tiedoilla on saatu hyvään vauhtiin – tästä on hyvä jatkaa

Kokeiluhanke on toteuttanut käytännössä KIRA-digin tiedonhallinnan ja yhteentoimivuuden periaatteita. Samalla se on edesauttanut osallistujia ja myös KIRA-toimialaa kasvattamaan ymmärrystä siitä, miksi tiedon virtauttaminen on tärkeää, mitä liiketoimintamahdollisuuksia se voi synnyttää ja mitkä ovat hyviä käytäntöjä sen toteutukseen. Pilvipalvelut ovat liiketoiminnassa jo arkipäivää ja kokeiluhankkeen myötä ymmärretään mitä REST API -rajapinnat ovat ja mitä niiden toteuttamiseen vaaditaan sisäisesti liiketoiminnan ja kehittäjien näkökulmista. Samalla ymmärretään tietorakenteita ja niiden kytkentöjä julkisiin ja kaupallisiin rekistereihin ja -tunnisteisiin sekä missä muodossa ja menetelmillä tietojen tulisi liikkua.

Osana kokeiluhanketta olemme käyneet aktiivista keskustelua kiinteistöjohtamisen keskeisimmistä tietosisällöistä ja näiden tuomisesta osaksi tiedonsiirtoratkaisua. Samalla on tunnistettu tarve markkinatiedoille Online-tietopalveluna ja/tai rajapintoina omaan tietojärjestelmään. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kehitystyö jatkuu perustehtävämme mukaisesti yhdessä toimialan kanssa, jotta Suomen kiinteistömarkkinoiden kilpailukyky kasvaa entisestään.

Kirjoittaja toimii KTI:ssä kehityspäällikkönä ja kokeiluhankkeen projektipäällikkönä.

KIRA-digi on hallituksen kärkihanke ja se saa rahoitusta ympäristöministeriöltä. http://www.kiradigi.fi

Lisätietoja: Klaus Vesama, puh. 050 520 6338, klaus.vesama(a)kti.fi

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä